Villkor för tjänst ↬

Senast uppdaterad:
8 maj 2024

Allmänna villkor för Norrhavet

1. Inledning

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för alla tjänster som tillhandahålls av Norrhavet Group AB, organisationsnummer 559258-3792 (”Norrhavet”, ”vi”, ”oss”), till våra kunder (”du”, ”din”). Dessa tjänster inkluderar men är inte begränsade till branding, tjänsteutveckling, AI-utveckling, webb- och plattformsutveckling, design, grafisk formgivning, workshops, och AI-produktioner. Varje tjänst anpassas individuellt baserat på avtal mellan Norrhavet och dig som kund.


2. Tillämpning av villkor

Villkoren gäller från det att du beställer en tjänst från oss och fortsätter att gälla under hela relationens varaktighet. Genom att beställa tjänster från Norrhavet accepterar du dessa Villkor i sin helhet.


3. Tjänster

3.1 Beskrivning av tjänster

Norrhavet erbjuder en rad tjänster som kan inkludera, men inte är begränsade till, följande:

  • AI-utveckling och AI-produktioner: Vi utvecklar AI-lösningar som integreras i dina befintliga system eller skapar nya lösningar anpassade till dina behov. Vi producerar även AI-genererat material såsom bilder, texter och andra media som specificeras i projektavtal.

  • Webb- och Plattformsutveckling: Vi designar och utvecklar webbplatser och digitala plattformar baserat på senaste teknologier anpassade efter dina specifika behov och krav.

  • Design och Grafisk Formgivning: Vi tillhandahåller tjänster inom grafisk design inklusive logotypdesign, grafiska profiler, webbdesign och mer.

  • Tjänsteutveckling: Vi designar tjänster och produkter inkluderande paketering av tjänsteerbjudande i kombination med strategisk utveckling av tjänster. Ofta i kombination med design, strategi, utveckling och våra andra tjänster.


3.2 Anpassning av tjänster

Alla våra tjänster är skräddarsydda. Detaljer och omfattning av tjänsterna du beställer kommer att specificeras i det individuella avtalet (”Projektavtal”) som vi upprättar tillsammans med dig.


4. Priser och betalningsvillkor

4.1 Prisfastställande

Priset för tjänsterna kommer att fastställas individuellt för varje projekt. Priset kan baseras på nedlagd tid eller en fast summa enligt överenskommelse i Projektavtalet och finns inget projektavtal så sker projektet på löpande basis, dvs pris per nedlagd timme.


4.2 Betalningsvillkor

Fakturering sker enligt de villkor som anges i Projektavtalet. Betalning ska ske inom femton (15) dagar från fakturadatum, om inte annat anges. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.


5. Sekretess och hantering av personuppgifter

All information som du tillhandahåller oss, eller som vi genererar under utförandet av våra tjänster, behandlas med strikt konfidentialitet. Vi förbinder oss att inte avslöja sådan information till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Personuppgifter hanteras i enlighet med vår dataskyddspolicy, som du finner på vår hemsida. 


6. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter som uppkommer i samband med utförandet av tjänsterna, inklusive upphovsrätt, patenträttigheter och varumärkesrättigheter, tillhör Norrhavet om inte annat överenskommits i Projektavtalet.


7. Ansvarsbegränsning

Norrhavet ansvarar inte för indirekta skador eller förlust av data, vinst, affärsmöjligheter eller goodwill som uppkommer till följd av användningen av de tillhandahållna tjänsterna.


8. Ändringar av villkor

Norrhavet förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor. Ändringar meddelas på här i våra allmänna villkor och träder i kraft samtidigt som de publiceras.


9. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa Villkor och eventuella tvister som uppkommer i anledning av dessa eller de tjänster som tillhandahålls av Norrhavet ska regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister ska slutligt avgöras av behörig svensk domstol.

AI